WAŻNE INFORMACJE

Regulamin Balu Połowinkowego WUM 2015

a

a

I. ZASADY OGÓLNE

 

1. Organizatorem Balu Połowinkowego WUM 2015, zwanego dalej „Balem” jest Samorząd Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Oczki 1a zwany dalej „Organizatorem”.

 

2. Bal odbędzie się 18 kwietnia 2015 r. w godzinach 20.00-5.00 w Sali Kolumnowej Centrum Dydaktycznego oraz na przestrzeniach mieszczących się na poziomie -1 i +1 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

3. Osoba przebywająca na terenie sal podczas Balu, z wyjątkiem pracowników Ochrony (zwanych dalej „Ochroną”), firmy cateringowej oraz Organizatorów, określana jest dalej mianem „Gościa”.

 

 

II. UCZESTNICTWO W BALU

 

1. Bal jest imprezą zamkniętą. Wejście do sal w których odbywa się Bal możliwe jest po okazaniu biletu wstępu (zaproszenia) i po okazaniu Ochronie dowodu tożsamości i weryfikacji z Listą Gości.

 

2. Lista Gości oraz zaproszenie stanowią jedyną podstawę do wpuszczenia Gościa na teren imprezy.

 

3. Organizatorzy i/lub Ochrona mają prawo odmówić wejścia osobie której nazwisko nie będzie na liście Gości

 

4. Od decyzji Organizatorów i/lub Ochrony nie ma odwołania.

 

5. Organizatorzy nie udzielają zwrotów kosztów biletu osobom które w wyznaczonym czasie nie dosłały Organizatorom wymaganych danych osobowych potrzebnych do umieszczenia nazwiska na Liście Gości.

 

6. Organizator oraz Ochrona mogą odmówić wstępu na Bal i/lub przebywania na nim osobom:

 

- znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających itp.;

 

- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa gości i/lub pracowników ochrony;

 

- osobom poniżej 18 roku życia, które nie dostarczyły pisemnej zgody od rodziców, bądź prawnych opiekunów, na udział w Balu oraz oświadczenia, że rodzice, bądź prawni opiekunowie, ponoszą pełną odpowiedzialność za daną osobę podczas trwania Balu;

 

- osobom spoza Listy Gości.

 

7. Na Bal zakazuje się wnoszenia i posiadania alkoholu oraz innych produktów spożywczych, broni palnej, broni białej, narkotyków i innych materiałów niebezpiecznych (petardy, kastety, pałki, świece dymne, noże, pojemniki z gazem). Osobom posiadającym przy sobie wyżej wskazane przedmioty Organizator i/lub pracownicy Ochrony mają prawo odmówić wstępu bądź przebywania na Balu. Przedmioty wyżej wskazane mogą ulec bezzwrotnemu zarekwirowaniu przez Organizatora i/lub pracowników Ochrony.

 

 

III. SPRZEDAŻ MIEJSC

 

1. Na Bal będzie prowadzona sprzedaż miejsc w cenie 120 zł dla osób z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 220 zł dla innych oraz 300zł dla par WUM i NieWUM.

 

2. Sprzedaż będzie odbywała się w klubie Medyk (ul. Oczki 1a w Warszawie). Pozostałe informacje odnośnie dokładnej lokalizacji i terminów sprzedaży będą podawane na bieżąco na stronie internetowej wydarzenia (polowinki.wum.edu.pl) w zakładce „Zaproszenia”.

 

3. Jedna osoba może dokonać zakupu maksymalnie 12 miejsc.

4. W pierwszej kolejności sprzedaż biletów będzie dotyczyła stołów zlokalizowanych na poziomie +1 (264 miejsca). Po wyczerpaniu tych miejsc, sprzedaż dotyczyć będzie stołów zlokalizowanych na poziomie -1.

 

5. Osoba kupująca powinna wpłacić całą należną kwotę bądź jeśli nie ma takiej możliwości, zadatek w wysokości co najmniej 50% należnej płatności. W razie nie spełnienia tych warunków osobie tej sprzedaż miejsca/miejsc zostanie odmówiona.

 

6. Zadatek nie podlega zwrotowi. Zabrania się sprzedaży miejsc opłaconych zadatkiem innym osobom.

 

7. Osoba, która wpłaciła zadatek powinna w ciągu 7 dni od daty dokonania wpłaty dostarczyć resztę należnej kwoty, w przeciwnym razie zadatek oraz zarezerwowane miejsce przepadają bezpowrotnie.

 

8. Zakupione miejsca nie podlegają zwrotowi. Dopuszcza się odsprzedawanie miejsc innym osobom, po ówczesnym poinformowaniu Organizatorów oraz przekazaniu danych osoby nabywającej miejsce do 7 dni przed rozpoczęciem Balu.

 

9. Lista Gości zostanie zamknięta na 7 dni przed datą rozpoczęcia Balu. Po tym czasie jakiekolwiek zmiany nie będą możliwe.

 

10. Zaproszenia na Bal będą rozdawane Gościom w terminie późniejszym niż sprzedaż miejsc, który to zostanie podany na stronie internetowej www.polowinki.wum.edu.pl .

 

11. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia sprzedaży biletu na Bal bez podania przyczyny.

 

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 

1. Nad bezpieczeństwem Gości czuwa Ochrona.

 

2. Gość lub inna osoba, która zakłóca spokój Gości, zaburza przebieg Balu, jest agresywna, niszczy mienie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, bądź łamie niniejszy Regulamin zostanie niezwłocznie wyproszona z Balu przez Organizatora i/lub pracowników Ochrony.

 

3. Gościom i innym osobom wyproszonym z Balu nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów zaproszenia ani dochodzenia innych roszczeń.

 

4. Gość odpowiada za naprawienie wszelkich szkód i zniszczeń powstałych z jego winy w trakcie lub w związku z jego obecnością na terenie Centrum Dydaktycznego podczas Balu.

 

5. W trakcie Balu zabrania się palenia tytoniu w budynku Centrum Dydaktycznego. Palenie dozwolone jest jedynie przed wejściem do budynku.

 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione i/lub pozostawione przez Gości na terenie Centrum Dydaktycznego.

 

 

V. WARUNKI KOŃCOWE

 

1. Udział w Balu oznacza zgodę Gościa na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

2. Każdy z gości zobowiązuje się do akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz jego przestrzegania. Regulamin dostępny jest na stron internetowej wydarzenia (http://www.polowinki.wum.edu.pl/) oraz w Biurze Organizatora (ul. Oczki 1a w Warszawie). Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych ustaw.